Algemene voorwaarden

Deze Algemene Reisvoorwaarden zijn geschreven om je te informeren over jouw rechten en plichten in het kader van jouw loopreis. Daarnaast geven wij hierin informatie over wat je zoal kunt verwachten op jouw loopreis. Op alle loopreizen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.

Aanbod

1.1

De basis van dit aanbod is onze beschrijving van de loopreis en onze aanvullende informatie voor de betreffende loopreis, voor zover deze beschikbaar is op het moment van boeking. Brochures van hotels, marathonorganisaties en andere aanbieders van loopactiviteiten die niet door ons zijn gepubliceerd, zijn niet bindend voor onze prestatieverplichting tenzij ze in overeenstemming met jou zijn opgenomen in de loopreisovereenkomst.

1.2

We doen een zorgvuldige beoordeling van de gecontracteerde hotels, marathonorganisaties en andere aanbieders van loopactiviteiten. De informatie op onze website is naar ons beste weten gemaakt. Als classificaties worden gespecificeerd, verwijzen deze naar lokale normen. Voor verschillen die voortvloeien uit de beschrijving op onze website en de verwachtingen van de klant kunnen wij alleen aansprakelijk worden gesteld als een van de in deze Algemene Reisvoorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsredenen bestaat.

1.3

Genoemde prijzen zijn per persoon (hardloper of supporter), en zijn gebaseerd op de aanname dat twee personen samen reizen (tweepersoonskamer). Individuele reizigers betalen een toeslag. De kosten van ondersteunende diensten, b.v. het arrangeren van visa en reserveringen worden doorberekend aan de klant en worden apart in rekening gebracht.

2.

Boeking

2.1

Jij bent verantwoordelijk voor alle contractuele verplichtingen van reizigers (hardlopers en supporters) voor wie je boekt, inclusief jezelf, voor zover je deze verplichting bent aangegaan door middel van een uitdrukkelijke en afzonderlijke verklaring.

2.2

Als een minderjarige een boeking wil maken, moet hij aantonen dat zijn ouder(s) of voogd(en) hiervoor toestemming hebben verleend. In sommige landen is het ook niet toegestaan een reis te maken zonder dat een volwassene meereist. Het is niet toegestaan om een boeking te maken onder een valse naam, of onder opgave van een valse leeftijd of (e-mail)adres. Wij mogen de loopreisovereenkomst opzeggen als jij je hier niet aan houdt.

2.3

Als de inhoud van onze loopreisbevestiging verschilt van de inhoud van de boeking, is er een nieuwe aanbieding met een geldigheidstermijn van tien dagen. Het contract komt tot stand op basis van dit nieuwe aanbod, voor zover wij hebben verwezen naar de wijziging met betrekking tot het nieuwe aanbod en aan onze precontractuele informatieverplichtingen hebben voldaan en jij onze aanbieding door een uitdrukkelijke verklaring of vooruitbetaling binnen de bindende termijn aanvaardt.

2.4

Het online boekingsproces wordt uitgelegd op de website.

2.5

Door op de knop “boeken” (of een vergelijkbare formulering) te klikken, bied je ons middels jouw boekingsaanvraag de sluiting van de bindende loopreisovereenkomst aan. Wij bevestigen per ommegaande de ontvangst van jouw boekingsaanvraag via e-mail (ontvangstbevestiging).

2.6

De loopreisovereenkomst wordt bindend gesloten zodra je onze definitieve boekingsbevestiging via e-mail hebt ontvangen.

2.7

Als er in het loopreisaanbod of in de loopreisbescheiden is aangegeven dat er geen bedenktijd of herroepingsrecht van toepassing is, of als daarin het begrip “definitieve boeking” wordt gebruikt, geldt er geen herroepingsrecht. Het herroepingsrecht moet worden uitgeoefend op de in deze Algemene Reisvoorwaarden voorgeschreven manier.

3.

Betaling / reisdocumenten

3.1

Bij het afsluiten van de loopreisovereenkomst betaal je het bedrag dat is vermeld in de orderbevestiging. Dit bedrag is 100% van de kosten van de bestelde startnummers en verzekeringen plus 50% van de totale loopreiskosten minus deze kosten van de bestelde startnummers en verzekeringen.

3.2

Het resterende bedrag is betaalbaar bij ontvangst van de eindafrekening of uiterlijk twee (2) maanden voor aanvang van de loopreis. Voor boekingen op korte termijn, binnen twee (2) maanden voor aanvang van de loopreis is de totale kostprijs van de loopreis onmiddellijk verschuldigd. Eventuele verwerkingskosten, annuleringskosten en omboekingskosten zijn ook onmiddellijk verschuldigd.

3.3

Voer je de aanbetaling en / of de laatste betaling niet uit volgens de overeengekomen vervaldata, hoewel we bereid en in staat zijn om de contractuele diensten naar behoren te leveren, onze wettelijke informatieverplichtingen hebben vervuld en in jouw voordeel geen wettelijke of contractuele retentieverplichtingen hebben, hebben wij het recht om, na het versturen van een herinnering met een deadline, de loopreisovereenkomst te annuleren en annuleringskosten in rekening te brengen in overeenstemming met artikel 5.

3.4

De loopreisdocumenten worden over het algemeen ongeveer 21 dagen vóór het begin van de loopreis gemaakt, indien nodig binnen 24 uur voor boekingen op korte termijn. De verzenddocumenten worden per e-mail verzonden.

4.

Wijzigingen van jouw loopreis door Marathon Meesters

4.1

Afwijkingen van essentiële kenmerken van de overeengekomen inhoud van de loopreisovereenkomst, die noodzakelijk worden na het sluiten van de overeenkomst en die we te goeder trouw niet hebben veroorzaakt, mogen wij vóór vertrek doorvoeren, voor zover de afwijkingen onbeduidend zijn en geen invloed hebben op de totale reikwijdte van de loopreis.

4.2

We zijn verplicht om je duidelijk, begrijpelijk, op een zo kort mogelijke termijn en op een expliciete manier te informeren over een wijziging in een loopreis alsmede de reden voor de wijziging. Wij informeren je middels een e-mail, telefoongesprek of voicemailbericht.

4.3

In het geval dat het loopevenement van jouw loopreis door de organisatie van dat evenement wordt geannuleerd geldt het volgende: jij krijgt van ons je geld terug (minus onze kosten voor jouw eventuele startnummer). Kosten die Marathon Meesters op het moment van annuleren al voor jouw loopreis heeft gemaakt (denk aan de kosten voor jouw hotelkamer) die non-refundable zijn krijg jij ook niet vergoed. Kosten die we al hebben gemaakt maar zelf vergoed krijgen brengen we jou echter níet in rekening.

In het geval van een negatief reisadvies door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken voor de regio waar jouw loopevenement plaatsvindt geldt het volgende: we bieden je de mogelijkheid om zonder extra kosten jouw geboekte loopreis om te boeken naar één van onze andere loopreizen. Als die andere loopreis duurder is betaal je het verschil.

4.4

Garantieclaims blijven ongewijzigd voor zolang de gewijzigde dienstverlening gebrekkig is. Als we lagere kosten hebben voor het uitvoeren van de aangepaste of vervangende loopreis van vergelijkbare kwaliteit, wordt het verschil vergoed.

5.

Annulering voor vertrek / Annuleringskosten

Het kan zijn dat je een loopreis hebt geboekt en dat je niet meer in staat bent om deze te maken. Dan bieden wij de mogelijkheid om jouw loopreis te annuleren. Daar zijn wel kosten aan verbonden. De hoogte daarvan is een percentage van de reissom en is afhankelijk van het moment waarop je jouw loopreis annuleert. Hoe dichter op je vertrek, hoe hoger de kosten.

5.1

Bij annulering brengen wij altijd 100% van de kosten van startnummers in rekening. In het geval van geboekte (vlieg)reizen en hotelovernachtingen krijg je bij annulering geen geld terug als Marathon Meesters de hiervoor door ons gemaakte kosten niet door de vervoerder of het hotel vergoed krijgt. Daarnaast brengen wij de volgende kosten in rekening:

  • Tot 5 maanden voor vertrek 20% van de reissom minus overige kosten;
  • Vanaf 4 maanden voor vertrek 40% van de reissom minus overige kosten;
  • Korter dan 2 maanden voor vertrek: de volledige reissom minus overige kosten.

Voor het trainingsprogramma geldt: je kunt tot 15 mei 2020 kosteloos annuleren, vanaf 15 mei 2020 betaal je 100%.

5.2

We behouden ons het recht voor om een hogere individueel berekende compensatie in rekening te brengen in plaats van het bovengenoemde forfaitaire compensatiebedrag, voor zover we kunnen aantonen dat we aanzienlijk hogere kosten hebben gemaakt dan het respectieve toepasselijke forfaitaire compensatiepercentage. In dit geval zijn we verplicht om de vereiste compensatie te kwantificeren en te onderbouwen, rekening houdend met de bespaarde uitgaven door ander gebruik van de reisdiensten.

5.3

Annuleringen buiten kantooruren worden geacht de volgende werkdag te zijn gemaakt.

6.

Omboeking / indeplaatsstelling

6.1

Toegangskaarten, startnummers en verzekeringen kunnen niet worden omgeboekt noch worden omgezet op de naam van een ander persoon.

6.2

Na het sluiten van de loopreisovereenkomst heb je geen recht op wijzigingen, met name met betrekking tot de reisdatum, de bestemming, de plaats van vertrek, de accommodatie of het type vervoer (omboeking). Als je een omboeking wilt maken – indien mogelijk – hebben we meestal dezelfde kosten als bij een annulering. Daarom moeten we je bij een omboeking hetzelfde bedrag aan kosten in rekening brengen. Voor andere, kleine wijzigingen brengen wij echter alleen verwerkingskosten in rekening van EUR 35. Dit is niet van toepassing als de omboeking noodzakelijk is omdat we je van onjuiste of ontoereikende informatie hebben voorzien voordat je de boeking maakte. In dit geval is de omboeking kosteloos voor je.

7.

Verplichting tot medewerking van de reiziger (hardloper en supporter)

7.1

Gelieve ons tijdig te informeren mocht je de vereiste reisdocumenten niet binnen de gestelde termijn hebben ontvangen.

7.2

Als je de loopreis niet zonder gebreken ervaart, kun je om een oplossing vragen. Dit vereist – onverminderd onze primaire plicht om te presteren – jouw medewerking. Daarom ben je verplicht om alles te doen wat je kunt om te helpen bij het elimineren van het gebrek en om eventuele schade te minimaliseren of helemaal te voorkomen. Voor zover wij als gevolg van een verwijtbare ingebrekestelling de oorzaak van de ingebrekestelling niet konden verhelpen, heb je geen recht op schadevergoeding. Indien je met ons communiceert vermeld dan in ieder geval het reisnummer, de reisbestemming en de start- en einddatum van de loopreis zoals die zijn vermeld in de reisdocumenten.

8.

Beperking van aansprakelijkheid

8.1

Uiteraard hopen wij dat de door jouw geboekte loopreis volledig aan jouw verwachtingen beantwoordt. Mocht dat onverhoopt toch niet het geval zijn, dan geldt hetgeen gesteld is in dit artikel.

8.2

Wij zijn niet aansprakelijk als jouw loopreis niet voldoet aan de verwachtingen die je hebt als dit wordt veroorzaakt door overmacht, daaronder begrepen onvermijdbare en buitengewone omstandigheden (zijnde alle omstandigheden waar wij geen invloed op hebben en die redelijkerwijs niet aan ons toe te rekenen zijn zoals de drukte op de weg of in het luchtruim, stakingen bij het openbaar vervoer of weersomstandigheden). Wij zijn ook niet aansprakelijk als jouw loopreis niet voldoet aan de verwachtingen die je hebt, wanneer dit komt door jezelf of een derde die niet door Marathon Meesters is ingeschakeld bij de uitvoering van de reisdiensten.

8.3

Onze aansprakelijkheid voor schade (kosten daaronder begrepen) is te allen tijde beperkt tot de reissom, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Marathon Meesters. Mocht er op enige vorm van schade een verdrag of verordening van de Europese Unie van toepassing zijn, dan staat het Marathon Meesters vrij om zich te beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die de betreffende regelgeving toekent of toestaat.

8.4

Wij zijn niet aansprakelijk voor prestatieverstoringen, lichamelijk letsel en materiële schade in verband met loopreisprestaties als deze prestaties in de loopreisreclame en de loopreisbevestiging uitdrukkelijk en onder vermelding van de identiteit en het adres van de contractpartner als diensten van derden worden gespecificeerd op een zodanige wijze dat het voor jou duidelijk is dat deze diensten geen onderdeel uitmaken van de door Marathon Meesters geleverde loopreis.

8.5

Een eventuele vordering tot schadevergoeding verjaart na zes maanden. Dit houdt in dat je uiterlijk zes maanden na afloop van jouw loopreis een eventuele vordering tot schadevergoeding moet hebben ingediend of ingesteld.

9.

Paspoort, visum en gezondheidsvoorschriften

9.1

Wij informeren je over de algemene paspoort- en visumvereisten en de gezondheidsformaliteiten van het land van bestemming, inclusief de geschatte termijnen voor het verkrijgen van visa, indien nodig, vóór het sluiten van de loopreisovereenkomst.

9.2

Het verkrijgen en in bezit hebben van de nodige reisdocumenten, het verkrijgen van mogelijk noodzakelijke vaccinaties en de naleving van douane- en deviezenregelingen zijn de uitsluitende verantwoordelijkheden van jou. Nadelen die voortkomen uit het niet-naleven van deze voorschriften, b.v. de betaling van annuleringskosten, zijn voor jouw rekening.

9.3

Wij zijn niet aansprakelijk voor de tijdige afgifte van noodzakelijke visa door de respectieve diplomatieke vertegenwoordiging.

10.

Reisbescherming (annuleringsverzekering, etc.)

10.1

Houd er rekening mee dat de prijzen zoals vermeld op onze website Marathon Meesters geen annuleringsverzekering bevatten. Als je jouw reis voor vertrek annuleert, zijn annuleringskosten van toepassing. Als de reis wordt geannuleerd, kunnen er extra terugreiskosten en andere extra kosten ontstaan.

11.

Gegevensbescherming

11.1

Bij het maken van jouw reservering verzamelen we persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de uitvoering en uitvoering van het reiscontract. Deze gegevens worden door ons elektronisch opgeslagen, verwerkt en – voor zover nodig voor het doel van de overeenkomst – aan derden, bijvoorbeeld dienstverleners zoals hotels en luchtvaartmaatschappijen verzonden. Als je jouw e-mailadres opgeeft bij het boeken van jouw reis, zullen we dit gebruiken om je op de hoogte te houden van jouw reis. Als je toestemming hebt gegeven, kunnen we contact met je opnemen per e-mail en onze nieuwsbrief verzenden. Daarin wordt te allen tijde een opt-out mogelijkheid geboden.

12.

Overig

12.1

Mondelinge overeenkomsten zijn meestal later niet meer aantoonbaar. Om deze reden kunnen we alleen mondelinge overeenkomsten accepteren als deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

12.2

We willen er op wijzen dat elke passagier die naar het vliegveld reist (bagagebanden, vervoer) en tijdens transfers (bussen, taxi’s, enz.) persoonlijk zijn bagage moet ontvangen en inspecteren. Elke passagier is als enige verantwoordelijk voor zijn bagage.

12.3

Zoals gebruikelijk bij alle sportevenementen zijn we niet aansprakelijk voor ongevallen en schade van welke aard dan ook, ook niet tijdens transfers van en naar deze evenementen.

12.4

De overeenkomsten tussen Marathon Meesters en de reiziger worden beheerst door Nederlands recht.

12.5

Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op nieuwe boekingen vanaf 1 maart 2020.